Domová schôdza Furdekova 6, dňa 28.10.2014 o 19:00

Aktualizácia 31.10.2014
Dnes zástupca vlastníkov, pán Vavrušek odovzdal na podatelni Váš správca spol. s r.o., zápisnicu zo schôdze vlastníkov, ktorá sa konala 28.10.2014 v nebytových priestoroch na prízemí nášho domu. Prevzatie je zdokladované preberacím protokolom.

Pôvodná správa 20.10.2014
Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomníkom, že dňa 28.10.2014 (utorok) sa bude konať domová schôdza vlastníkov a nájomníkov bytového domu Furdekova 6.
Miesto konania je prízemie domu Furdekova 6 – Petržalka

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze
2. Schválenie programu, voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
3. Diskusia o vypovedaní správy spoločnosti Váš správca spol. s r.o.
4. Vypovedanie Zmluvy o výkone správy so spoločnosťou  Váš správca spol. s r.o.
5. Schválenie novej Zmluvy o výkone správy
6. Všeobecná diskusia
7. Schválenie uznesení zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
8. Záver

Jedným z bodov programu schôdze je aj schválanie novej Zmluvy o výkone spávy. Z viacerých ponúk od správcov nám väčšinovým rozhodnutím výboru najviac vyhovuje ponuka od firmy EKA s.r.o. Tu jej ponuka (pdf) pre náš dom.

Ponuka ďalších kandidátov:
Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.: Ponuka (pdf)
BLAHO-BYT, spol. s r.o.: Ponuka (doc), Ponuka Ekonómka (doc), Ponuka Správca (doc)
H-PROBYT  spol.s r.o.: Ponuka (rtf)

Vzhľadom na závažnosť prejednávanej témy a platnoť nového zákona o bytoch a NP upozorňujeme, že na zahájenie schôdze je potrebná účať 2/3 všetkých vlastníkov bytových a NP. V prípade, že niekto dá splnomocnenie toto musí byť úradne overené, a jednoznačne napísane, za ktorý bod je splnomocnenec oprávnený hlasovať a ako.

Pre prípad, že sa schôdze nemožete zúčastniť, informujte členov výboru prípadne pani Majorovú pre inštrukcie ako postupovať v prípade splnomocnenia. Výbor disponuje pripravenými tlačivami, aby ste sa nemuseli trápiť s obsahom a formou správneho plnomocenstva. Je aj zabezpečené preplatenie poplatku za overenie podpisov týchto plných mocí