Stretnutie vlastníkov na vyslovenie nedôvery správcovi.

Aktualizácia 15.10.2014
Dnes bola na základe osobnej dohody s p. Vargom z dňa 9.10.2014, správcovi mailom zaslaná požiadavka na zvolanie schôdze vlastníkov bytov a NP s programom, ktorý bol uvedený v žiadosti doručenej na podateľnu dňa 3.10.2014, a to nasledovne

Datum schôdze:   28.10.2014
Čas schôdze:       19:00
Miesto schôdze:   Bytovy dom FURDEKOVA 6, prízemie/chodba

Aktualizácia 9.10.2014
Dnes sme boli ako zástupcovia vlastníkov na základe pozvania u správcu priamo s konateľom pánom Vargom. Diskutovali sme o možnostiach a faktoroch ukončenia zmluvy o správe nášho domu. Na ich základe vyhodnocujeme další postup. O vývoji situácie vás budeme priebežne infomovať.

Aktualizácia 3.10.2014
Dnes bola zástupcami vlastníkov odovzdaná správcovi žiadoť ktorú podpisovali vlastníci na stretnutí vlastníkov dňa 29.9.2014 v priestoroch vestibulu Furdekova 6. Kôli ochrane nezverejnujeme podpisové hárky vlastníkov. Podľa zákona má správca 15 dní nato aby zvolal právolatnú schôdzu. Oznámenie o schôdze musí vlastníkom oznámiť najneskôr 7 dní pred jej zvolaním.

Pôvodná správa 30.9.2014
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov nášho domu. Včera, dňa 29.9.2014 sme sa  stretli v čase od 19:00 hod v priestoroch vestibulu za účelom predostretia nedôvery nášmu správcovi Váš správca spol. s r.o. Ako sami viete dôvera bola naštrbená hlavne v minulosti z dôvodu neoprávneného odčerpania vysokých finančných prostriedkov z nášho účtu. Vďaka našej zhovievavosti mal správca možnosť túto naštrbenú nedôveru napraviť splnením sľubov vo forme včasného a úplného vrátenia prostriedkov. Nestalo sa tak. Navyše po zvýšenom záujme zástupcov o nápravu sa preukázali ďalšie pochybenia v zaúčtovaní a finančných pohyboch. Na tento zvýšený tlak vo forme kontroly, správca reagoval zhoršenou komunikáciou hraničiacou s obštrukciami. Preto výbor musel siahnuť po profesionálnej právnej pomoci, aby kroky zástupcov neboli zmätočné a neefektívne. Vďaka tomu sa podarilo veľkú časť prostriedkov získať späť. Tie boli potrebné na realizáciu rekonštrukcie strechy, ktorá sa niekoľko rokov odkladala aj pre nedostatok prostriedkov na našom účte. Táto zlá skúsenosť spolu s inými nedostatkami viedla výbor vlastníkov k rozhodnutiu navrhnúť zmenu správcu. Dnešné stretnutie bolo prvým krokom k naplneniu tohoto cieľa. Pre formálnu chybu sa toto stretnutie nemohlo považovať za právoplatné pre účel hlasovania o výpovedi zmluvy o výkone správy. Ale kedže na odsúhlasenie výpovede a výber nového správcu je potrebná 2/3 účasť vlastníkov a súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v bytovom dome,

PROSÍME VÁS aby ste sledovali ďalší vývoj situácie a zúčastnili sa nasledujúcej schôdze, ktorá bude zvolaná v priebehu najbližších týždňov. Táto schôdza už bude zvolaná v súlade so zákonom, teda právoplatným spôsobom a bude možné na nej hlasovať o odvolaní súčasného správcu a zvolení si nového správcu. Považujeme za veľmi dôležité informovať vás, že podľa novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.10.2014 je možné o tejto výpovedi hlasovať iba raz v tomto roku. To znamená, že ak sa nám na nasledujúcej schôdzi výpoveď nepodarí odhlasovať, znovu tak budeme môcť urobiť až v roku 2015.

Preto si vás ako výbor domu dovoľujeme požiadať, aby ste sa zúčastnili schôdze, ktorej dátum konania vám bude oznámený a v prípade ak nebudete mať možnosť v danom termíne sa zúčastniť, aby ste splnomocnili členov výboru, aby hlasovali vo vašom mene. Podpisovanie plných mocí bude prebiehať v bytov dome a budete kontaktovaní priamo členmi výboru. Je naozaj nutné zjednať nápravu v správe nášho bytového domu a zmena správcu je prvý a najdôležitejší krok ako veci posunúť k lepšiemu.

ĎAKUJEME

Zástupcovia vlastníkov

Pridaj komentár