Písomné hlasovanie 10.6.-12.6.2016

Na základe rozhodnutia vlastníkov BD v súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyhlasuje spoločnosť EKA s.r.o, ako správca Vášho bytového domu, na ulici Furdekova 1620/6 v Bratislave písomné hlasovanie o schválení:

 1. Úverovej ponuky Prvej stavebnej sporiteľne a.s., zo dňa 18.04.2016 na poskytnutie: Úveru na obnovu bytového domu.

 2. Splnomocnenia pre správcu spoločnosť EKA s.r.o., Trenčianska cesta 603, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:36300446 v zastúpení Ing. Elenou Igazovou, konateľkou spoločnosti

 3. Vlastníci bytov boli oboznámení s rozhodnutím výboru o vstavbe Obnoviteľného zdroja tepla so zálohou (plynové kondenzačné kotle), ktorej návratnosť investície je cca 4,6 roka

 4. Vlastníci bytov a NP súhlasia s vstavbou vlastného Obnoviteľného zdroja tepla so zálohou (plynové kondenzačné kotle) v objekte Furdekova 6, BA

 1. Vlastníci bytov a NP súhlasia s odpojením objektu bytového domu Furdekova 6 zo siete CZT predbežne k termínu IV. štvrťrok 2016.

 2. Vlastníci bytov a NP súhlasia, aby realizáciu zdroja tepla v objekte Furdekova 6, BA zabezpečovala firma SETING Bratislava s.r.o. vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (PD) a inžinierskej činnosti (IČ) a  vybavenia stavebného povolenia.

 3. Vlastníci bytov a NP dávajú súhlas firme SETING Bratislava s.r.o. na vybavenie palivovej základne.

 4. Vlastníci bytov a NP dávajú súhlas správcovi objektu spoločnosti EKA s.r.o., aby vystavil splnomocnenie pre firmu SETING Bratislava s.r.o. k zastupovaniu pri vybavovaní všetkých potrebných náležitosti k príprave a realizácii vstavby vlastného zdroja tepla.

 5. Cenovej ponuky od spoločnosti CHMEL s.r.o. v celkovej sume 1.992,- Eur, na vypracovanie projektu rekonštrukcie hlavných rozvodov elektroinštalácie bytového domu a skreslenie stavebných výkresov pre potreby projektu elektroinštalácie.

 6. Cenovej ponuky od spoločnosti RETRIX s.r.o. v celkovej sume 10.250,40 Eur, na úpravu vetracích šácht na strechy bytového domu. Tieto práce musia byť realizované v súčinnosti s dodávateľom nových stúpačkových rozvodov v šachtách.

 1. Koeficientov rozúčtovanie nákladov na kúrenie v pomere: 30/70, 70/30, 40/60, 60/40, pričom prvá je základná zložka = m2 podlahovej plochy a druhá je spotrebná zložka = merače.

dňa 10.6.2016 do 12.6.2016.

 • Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.
 • Výsledok hlasovania oznámi správca do 5 pracovných dní spôsobom obvyklým.
 • Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká.
 • Za overovateľov písomného hlasovania boli určení pani Elena Laššáková a Bc. Peter Vavrušek.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 30.5.2016

Ing. Elena Igazová
konateľka

Hlasovací lístok (doc)
FAQ (docx)

Súčasťou hlasovania je aj volba percentualnych pomerov pre účel rozpočítania nakladov na kurenie. Pre zorientovanie sa možete využiť názorné prepočty za vykurovacie obdobie od namontovania nových pomerových rozdelovačov. Dokumenty si môžete stiahnúť v sekcii SÚBORY NA STIAHNUTIE v rubrike Prepočty nákladov vykurovania.