Komunitné kompostovisko

Vážená pani Igazová,

oznamuje Vám ako správcovi bytového domu Furdekova 6, že tento bytový dom bol vzhľadom na užívanie kompostovacích zásobníkov pri stanovišti kontajnerov určených tomuto bytovému domu, vybraný pre účely komunitného kompostoviska v rámci projektu Podpora domáceho a komunitného kompostovania, ktoré na území mesta realizuje O.Z. Priatelia Zeme – SPZ pre hlavné mesto. Projekt je v súlade so stanovisko mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o informovanie obyvateľov tohto bytového domu, že v najbližších dňoch sa uskutoční úprava komunitného kompostoviska do stavu, ktorý zabezpečí hygienicky nezávadné a bezpečné zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti. Potreba úpravy kompostoviska vyplynula z vyhodnotenia doterajšej prevádzky súčasného kompostoviska.

Keďže ide o projekt hlavného mesta, ktorý sa bude vykonávať na jeho pozemkoch, obyvateľom bytového domu na Furdekovej 6 tým nevzniká žiadna povinnosť tykajúca sa zabezpečenia prenájmu priestorov pod komunitným kompostoviskom a ani potreba finančnej spoluúčasti.

Nové kompostovisko bude vyrobené z odolného plastu, celé uzavreté a zabezpečené proti vniknutiu hlodavcov k biologickému odpadu (nové kompostéry). Súčasťou úpravy komunitného kompostoviska bude aj krátkešskolenie pre záujemcov o zapojenie sa do kompostovania. Záujemcovia o zapojenie sa do projektu získajú špeciálny košík s kompostovateľnými vreckami, ktoré sa používajú na zber biologických odpadov. Informáciu o presnom dátume a čase školenia sa dozviete v najbližších dňoch.

S pozdravom
Ing. Magdaléna Krajčiová, odborná referentka

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy