Domová schôdza Furdekova 6, dňa 28.1.2016 o 18:00

Spoločnosť EKA s.r.o Vás pozýva na schôdzu vlastníkov a nájomníkov Furdekova 6, na schôdzu vlastníkov bytového domu na ulici  Furdekova 1620/6 v Bratislave, ktorá sa bude konať dňa 28.1.2016 o 18.00 hod. v priestoroch jedálne ZŠ Lachova 1, BA.

s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu schôdze, zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
2. Schválenie rozpočítania množstva dodaného tepla na vykurovanie na roky 2015, 2016.
3. Schválenie dodávateľa na výmenu stupačkových rozvodov: firmu Gamamont s.r.o.
4. Schválenie investičnej akcie a dodávateľa na rekonštrukčné práce:
– rekonštrukcia elektriky v spoločných priestoroch
– rekonštrukcia podláh a dlažby v spoločných priestoroch
– maľovanie spoločných priestorov
5. Schválenie zateplenia prízemia bytového domu.
6. Schválenie vybudovania vlastnej vodovodnej šachty a osadenie merača vody na päte
domu.
7. Schválenie osadenia kamerového systému v priestoroch bytového domu.
8. Schválenie vybudovania samostatnej kotolne.
9. Schválenie úveru na rekonštrukčné práce.
10. Váš správca spol. s r.o.
– Vyúčtovanie
– 13 platba
– Finančné vysporiadanie:
• nebytové priestory
• dlžníci
• individuálne úhrady.
11. Vyúčtovanie FO k 31.12.2015
12. Dlžníci k 31.12.2015
13. Nebytové priestory – úhrady.
14. Informácie o stavebnom sporení.
15. Realizácia rekonštrukcie kontajnerového státia a kompostoviska, žiadosť o dotáciu.
16. Schválenie výmeny zámkov a osadenie mreží na nebytové priestory.
17. Diskusia
– Spôsob evidencie spolubývajúcich osôb
– Informácia o odstránení revíznych závad výťahov
– Schválenie koeficientu na teplú vodu pre poškodené byty.
– Osočovanie
18. Uznesenie.
19. Záver.

Účasť všetkých vlastníkov bytov je nutná z dôvodu, že sa jedná o investičné práce
vysokého finančného rozsahu.
Podľa § 14 ods. 3 Zákona 182/1993 Z.z. schôdza vlastníkov je uznášania schopná, ak sú
prítomné 2/3 vlastníkov bytov a NP. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Hodinu po začatí schôdze
rozhoduje nadpolovičná väčšina zúčastnených vlastníkov.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 19. 1. 2016
Ing. Igazová Elena

Pridaj komentár