Domová schôdza Furdekova 6, dňa 5.3.2015 o 17:00

Spoločnosť EKA s.r.o Vás pozýva na schôdzu vlastníkov a nájomníkov Furdekova 6, na schôdzu vlastníkov bytového domu na ulici  Furdekova 1620/6 v Bratislave,  ktorá sa bude konať dňa 5.3.2015 o 17.00 hod. v nebytových priestoroch Vášho bytového domu s nasledovným programom:

Program schôdze:

1.    Otvorenie, schválenie programu schôdze, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
2.    Informácie o prevzatí dokumentácie BD od spoločnosti Váš správca
3.    Informácie o uzatvorených zmluvách
4.    Informácie o odstraňovaní revíznych závad plynu a elektriny
5.    Schválenie plánu práce na rok 2015
6.    Schválenie výmeny pomerových meračov ÚK, výber dodávateľa, koeficientov rozúčtovania nákladov ÚK
7.     Schválenie výmeny stupačkových rozvodov, výber dodávateľa
8.    Schválenie úveru a dočasné navýšenie FO
9.    Schválenie vypracovania Dokumentácie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby
10.    Diskusia
11.    Uznesenie
12.    Záver   

Účasť všetkých vlastníkov bytov je potrebná.

Podľa § 14 ods. 3 Zákona 182/1993 Z.z. je schôdza uznášania schopná, ak sú prítomné 2/3 všetkých vlastníkov bytov, t.j. 54. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov, t.j. 41. Ak nie je schôdza vlastníkov ani hodinu po začatí schôdze uznášania schopná rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov.
Pri hlasovaní o úvere je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. /54 vlastníkov/

V prípade, že sa vlastníci nemôžu z objektívnych príčin zúčastniť schôdze od samého začiatku, môžu prichádzať aj v priebehu schôdze, nakoľko je potrebné hlasovať o viacerých bodoch programu.

V Bánovciach nad Bebravou
dňa 23.2.2015

Ing. Igazová Elena
konateľka

Pridaj komentár