Vzduchotechnika vertikálny rez 4/A

Vzduchotechnika vertikálny rez 4/A, stav 1.1.2015
Poschodie Číslo bytu Kupelňa
zvislá vzduchotechnika
Kuchyňa
zvislá vzduchotechnika
10 40A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
9 36A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
8 32A Pôvodné rúry Zrušené rúry
7 28A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
6 24A
5 20A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
4 16A Pôvodné rúry Zrušené rúry
3 12A Pôvodné rúry Zrušené rúry
2 8A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
1 4A Pôvodné rúry Zrušené rúry
Prízemie

Pridaj komentár