Vzduchotechnika vertikálny rez 1/A

Vzduchotechnika vertikálny rez 1/A, stav 1.1.2015
Poschodie Číslo bytu Kupelňa
zvislá vzduchotechnika
Kuchyňa
zvislá vzduchotechnika
10 37A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
9 33A Pôvodné rúry Zrušené rúry
8 29A Pôvodné rúry Zrušené rúry
7 25A Pôvodné rúry Zrušené rúry
6 21A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
5 17A Pôvodné rúry Zrušené rúry
4 13A Pôvodné rúry Pôvodné rúry
3 9A
2 5A Prerušené rúry Zrušené rúry
1 1A Skrátené rúry Zrušené rúry
Prízemie

Pridaj komentár